Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa!


Informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Gmina Miasta Braniewa, po złożeniu wniosku, została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie dokumentów wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Wg. weryfikatora Komisji Przyznającej Granty - informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
Dodatkowo, w celu weryfikacji potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną, prosimy o dostarczenia wypełnionego formularza i ewentualnych dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.


W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są dostarczenia dokumentów:
          · zaświadczenia lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie w PGR , np. : świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie   z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego
          · wypełniony formularz o stopniu pokrewieństwa i dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, np. akty urodzenia, małżeństwa, kopie dowodów osobistych itp. (formularz w załączeniu)

Oświadczenie o stopniu  pokrewieństwa.


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111. Pok. 17 (I piętro), w godz. 7.00-15.00
Termin: do 30.11.2021r.
Telefon kontaktowy: 55 644 01 14


Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem
– kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.


Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzuceniem złożonych oświadczeń.