Dyrektor Szkoły - Marek Czapliński

Wicedyrektor -  Magdalena Czubaszek