Magdalena Makowska:

Poniedziałek - 11:30 - 15:30

Wtorek - 8:00 - 12:00

Środa - 11:00 - 15:00

Czwartek - 8:30 - 12:30

Piątek - 8:00 - 12:00


Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy pani Kingi Szczęśniak w roku szkolnym 2021/2022:

Terapię pedagogiczną i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzi Izabela Pyl.

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.