Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.


Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 4-osobowych), w sali nr 04 (przy szatniach).Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek 8:00 - 11:40

Wtorek 8:00 – 10:35

Środa 8:00 - 9:40 / 11:50 - 14:25

Czwartek 8:00 - 8:45 / 11:50 - 13:30


Na zajęcia terapii logopedycznej uczniowie są kwalifikowanie na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na podstawie badań przesiewowych, które są przeprowadzane przez logopedę na początku każdego roku szkolnego w klasach pierwszych i zerówce. Badania te pozwalają ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniem.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:
1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;
5. Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to 
m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii.

Rodzice powinni:
1. Wspierać dziecko w terapii;
2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
3. Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
4. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
5. Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
6. Dopilnować, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
7. Czuwać, aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.