Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi Gutowska Barbara.
Zajęcia logopedyczne odbywają się w specjalnie urządzonym gabinecie, wyposażonym w najnowsze pomoce i materiały dydaktyczne w sali nr 10 (parter).


Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2015/2016:
Poniedziałek 10:30 - 13:20
Czwartek 8:15 - 10:30, 12:30 - 13:35
Piątek 8:00 - 13:00

 

Do zadań logopedy należy:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej i pisma,
  • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi, dziećmi których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i nauczycielem terapii pedagogicznej,
  • organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli zgodnie z Programem Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki.

Spośród przebadanych uczniów z klas 0-III, zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach, pozostali zaś uzyskali wskazówki do ćwiczeń domowych utrwalających prawidłową wymowę.