Szkoła realizowała projekt "czytaj-MY, licz-MY, twórz-MY" w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą ponad 55.000 zł. Służył on rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej Szkoły kierowanej do uczniów, przyjmując za priorytet następujące cele:

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła otrzymała 110 tys. zł na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I - III szkoły podstawowej "Po nitce do kłębka ” (patrz: galeria zdjęć).

 

„Pacynkowy zawrót głowy” – projekt Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Nasza szkoła od września 2009 roku do marca 2010 roku zrealizowała -  w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje”. Dzięki niemu uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach i rozwijali swoje umiejętności teatralne, plastyczne, polonistyczne, informatyczne, muzyczne, taneczne i manualne.
Projekt obejmował obok warsztatów także wyjazd edukacyjny do Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.