„Pacynkowy zawrót głowy” – projekt Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 

W ramach projektu zrealizowano następujące popołudniowe zajęcia edukacyjne: językowo-teatralne, promocyjne, matematyczne, nauka uczenia się, informatyczne, plastyczne, scenograficzne. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do teatrów: lalkowego i muzycznego.
Zajęcia w dwudziestu trzech 15-osobowych grupach odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 32 tygodnie.
Na roczną realizację projektu uzyskaliśmy 392.000 zł.

 

UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU

15 września 2010 roku o godz. 9.00 w Braniewskim Centrum Kultury dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie oraz ich rodzice spotkali się na uroczystym otwarciu projektu „Pacynkowy zawrót głowy”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dyrektor szkoły Marian Klukowski powitał wszystkich zebranych i przedstawił ogólne założenia projektu, który ma za zadanie wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. Aby zachęcić uczniów do udziału w projekcie dyrektor szkoły poinformował dzieci, że  będą pracować w 15-osobowych grupach, a na zakończenie projektu wyjadą do Teatru Lalek w Olsztynie i Teatru Muzycznego w Gdyni.
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Marian Klukowski przeprowadził konkurs na temat projektu, w którym wzięli udział: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ci, którzy wykazali się wiedzą z zakresu projektu otrzymali słodkości. Tym miłym akcentem został uroczyście otwarty „Pacynkowy zawrót głowy”.

 

I SZKOLNY PRZEGLĄD PACYNKOWY

W Auli Pacyny odbył się w czerwcu 2011 roku I Szkolny Przegląd Pacynkowy. Na scenie zaprezentowali się młodzi aktorzy, którzy podczas zajęć językowo-teatralnych przygotowywali przedstawienia pacynkowe w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Previous Next Play Pause

 

AULA PACYNY

16 maja 2011 roku o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie Auli Pacyny. 
Wykonana z sercem, pietyzmem, gustem i artystycznym smakiem aula teatralna jest trwałym elementem zrealizowanego przez Szkołę projektu "Pacynkowy zawrót głowy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dyrektor szkoły Marian Klukowski powitał wszystkich zaproszonych gości i poprosił o symboliczne otwarcie auli przez przekręcenie klucza oraz przecięcie wstęgi. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich. Małych aktorów podczas warsztatów językowo - teatralnych przygotowywała pani Halina Gałka. Wśród zaproszonych gości byli: v-ce burmistrz miasta Braniewa, pan Jerzy Maziarz, pracownicy Urzędu Miasta, radni miasta Braniewa, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz delegacja nauczycieli z SP 6.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
Previous Next Play Pause
 

WYJAZD DO TEATRU LALEK

21 i 27 października 2010 roku uczniowie klas I-III pojechali do Teatru Lalek w Olsztynie. 

Uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Przygody Sindbada Żeglarza”, a następnie wzięli udział w zajęciach z zakresu wiedzy o teatrze. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca w teatrze lalek, poznały też różnice pomiędzy lalką, pacynką a marionetką. Przyjrzały się również, w jaki sposób powstają kukiełki. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i zafascynowani światem teatru. 

 

ZAJĘCIA UCZYMY SIĘ MĄDRZE I EFEKTYWNIE

W klasach I- III zajęcia edukacyjne prowadziły panie: Joanna Głuchowska i Dorota Pękala. Uczestnicy warsztatów poznali niezwykłą baśń Lucjana Siemińskiego „Królowa Bałtyku”. Na jej podstawie wykonali prace plastyczne przedstawiające faunę i florę Morza Bałtyckiego.
W klasach starszych zajęcia prowadziły panie: Marta Serocka i Małgorzata Pietrusik. Podczas warsztatów uczniowie klas IV- VI poznawali polskie miasta: Braniewo, Elbląg, Gdańsk, Kraków, Warszawa, Toruń, Poznań, Zakopane, przedstawione w baśniach i legendach. Wzbogacali tym samym swoją wiedzę na temat tradycji, kultury i historii różnych regionów Polski. Do utrwalania zasad ortograficznych i poznawania nowego słownictwa wykorzystali gry edukacyjne: „Quiz ortograficzny”, „Mistrz słowa”.

 

 

 

ZAJĘCIA JĘZYKOWO-TEATRALNE

W klasach I - III zajęcia prowadziły panie: Halina Gałka i Bogumiła Kozak - Charko. Praca uczniów podczas warsztatów skupiała się wokół przygotowania dekoracji, nauki ról, poruszania pacynkami i przygotowania przedstawień: „Szewczyk Dratewka” oraz „Smok wawelski”. Uwieńczeniem tych działań była satysfakcja z udanego występu i wielkie brawa, które otrzymali od swoich rówieśników zaproszonych na występ.
W klasach IV - VI zajęcia prowadziły panie: Renata Pisarska- Giecewicz i Iwona Kurdziuk. Podczas warsztatów uczniowie ćwiczyli zabudowywanie przestrzeni scenicznej: parter, półparter, pion… przestrzeń sceniczną zabudowaną. Pracowali z pacynkami i przygotowywali się do przedstawienia „Bajek” Ignacego Krasickiego. Uczyli się dykcji: poprawnej artykulacji trudnych do wypowiedzenia zbitek wyrazowych i zwrotów, czytali trudne wierszyki. Poprzez gest, mowę ciała uczyli się wyrażać emocje.
Warsztaty w językach obcych prowadziły panie: Agnieszka Szeniawska - język niemiecki i Anna Pawłowska - język angielski. Uczniowie podczas zajęć ćwiczyli umiejętność czytania, pisania, mówienia oraz rozumienia tekstu ze słuchu. Uczyli się poszukiwać różnych form informacji, takich jak: ogłoszenie, artykuł prasowy, ankieta, komiks… Poznawali też nazwy kształtów: circle, square, triangle, kite, rectangle.
Wykonywali puzzle, układali je. W formie zabawowej rozróżniali wyrazy i wyrażenia o znaczeniu przeciwnym. Wykonywali karty do gry w Memory i bawili się nimi. Uczyli się piosenki "Open shut them and other opposites" oraz zapamiętywali towarzyszące słowom gesty. Poznawali słownictwo związane z teatrem i napisali scenariusz  przedstawienia lalkowego przy użyciu pacynek.

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

W klasach I - III zajęcia prowadziły panie: Irena Fedirko i Marianna Głuchowska. Podczas warsztatów uczniowie klas pierwszych przenieśli się w tajemnicze królestwo matematyki, gdzie poznawali zaczarowane cyferki i znaki matematyczne. Rozwiązywali zadania tekstowe na temat „Co robią mieszkańcy królestwa?”.
Grupa dziewięciolatków doskonaliła umiejętność mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100, odczytywała wskazania zegarów i utrwalała znaki rzymskie. Wspaniałą pomocą dydaktyczną do wykonywania w/w operacji okazała się gra „Mini Plus”.
W klasach IV - VI warsztaty prowadziłypanie: Elżbieta Zabiełło - Olszewska i Anna Hrybyk. Uczniowie wykorzystując pomoce dydaktyczne obliczali powierzchnię całkowitą i objętość graniastosłupów prostych. Doskonalili umiejętność wykonywania obliczeń pamięciowych przy użyciu domina matematycznego.

 

 ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

W klasach I - III zajęcia prowadziły panie: Agnieszka Świerczek i Katarzyna Smyk. Uczniowie podczas warsztatów wykorzystywali całą swoją wiedzę i umiejętności, aby przygotować nowy sprzęt do codziennej pracy. Zainstalowano systemy i oprogramowanie w notebookach. Praca stała się o wiele przyjemniejsza. Powstały pierwsze prace krainy baśni z wykorzystaniem edytora grafiki Paint.
Zajęcia w klasach IV - VI prowadzili: pani Krystyna Szakiewicz i pan Michał Kalinowski. Podczas warsztatów uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności informatyczne. Za pomocą Internetu wyszukiwali wiadomości na temat historii teatru i filmu oraz definicji związanych z tymi dziedzinami sztuki. Poznali edytor tekstu Word oraz aplikację PowerPoint, aby móc tworzyć prezentacje multimedialne. Uczniowie pracowali też w edytorze grafiki GIMP. Poznawali techniki obróbki zdjęć np. wycięcie rozmyte, filtry, skalowanie i kadrowanie zdjęcia oraz różne rodzaje plików graficznych.

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWO-SCENOGRAFICZNE

Zajęcia świetlicowo - scenograficzne prowadziły panie: Barbara Beksa, Mirosława Wojtczak i Teresa Kwiatkowska. Praca uczniów podczas warsztatów skupiała się na wykonaniu scenografii do przedstawienia finałowego „Kwiat paproci”. Dzieci własnoręcznie przygotowywały elementy komnaty pałacowej i ubogiej chaty Jacka, wykorzystując do tego masę papierową i solną oraz styropian. Wszystkie wykonane przedmioty malowały farbami i dekorowały elementami ozdobnymi.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W warsztatach uczestniczyli uczniowie z kl. IV a oraz V d. Podczas zajęć wrześniowych dzieci samodzielnie projektowały i tworzyły własne witraże papierowe - barwne motyle. Potem skupiły się już na pracy nad malarstwem witrażowym. Poznały technikę posługiwania się farbą witrażową, terpentyną, a także konturówką wyciskaną i naklejaną. Pracowały z zapałem, dążąc do jak największej estetyki obrazu. Powstały cztery witraże (60x80) do baśni pt. "Kwiat paproci"oraz kilka do baśni: "Król kruków","Złota kaczka" i "O skarbniku ze Srebrnej Góry". Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Rydzewska.

 

ZAJĘCIA PROMOCYJNE

Zajęcia promocyjne prowadziła pani Anna Kaczmarzewska. Uczniowie z klas IV i V redagowali oraz formatowali teksty i zdjęcia z zajęć odbywających się w ramach projektu. Przygotowywali materiały, które umieszczono na stronie internetowej i w gablocie szkoły oraz przesłano drogą elektroniczną do lokalnej prasy. Drukowali także informacje i zdjęcia do kroniki projektu.

 

WYJAZD DO TEATRU W GDYNI

 11 i 12 maja 2011 r. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie wraz opiekunami warsztatów edukacyjnych wyjechali do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie obejrzeli musical „Mały Książę”.