Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole po raz kolejny przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i zostało jego laureatem.

Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka jest wspieranie działalności statutowej placówek oświatowych w zakresie inicjowania i wspomagania przedsięwzieć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w dziele wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz pomoc rodzinom zagrożonym ekskluzją społeczną.

WŁADYSŁAW DESPET- ŻOŁNIERZ DWÓCH NARODÓW

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Stowarzyszenie Edukacyjne „Serce otwarte jak książka”, działające przy Szkole Podstawowej  nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie (www.sp6braniewo.pl), realizowało od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową z Kłaja pod Krakowem (www.spklaj.edu.pl) projekt pn. „Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów”.

Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole wzięło udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego w obszarach: ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.