Wniosek Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka został złożony do braniewskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na ogłoszony konkurs w ramach działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa i uzyskał dofinansowanie 49946,11 zł, z czego 15%, czyli 7491,92 zł otrzymał od Urzędu Miasta Braniewo.


Pozwoliło to na utworzenie Międzyszkolnego Centrum Multimedialnego „OKO” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie i zakupienie:
- 10 komputerów stacjonarnych,
- nowoczesnej tablicy multimedialnej,
- notebooka dla osoby prowadzącej zajęcia w udostępnionym Stowarzyszeniu umową użyczenia pomieszczeniu szkolnym.

 

Celem operacji Międzyszkolne Centrum Multimedialne „OKO” jest: poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, stworzenie uczniom warunków do aktywnego uczestnictwa w popołudniowych zajęciach komputerowych, rozwijających umiejętności podstawowe, czyli m.in. wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznej działalności i efektywną pracę w grupie w tym metodą projektu, polegającej na dokumentowaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu zebranych informacji i ich przechowywaniu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego MCM „OKO”.

Międzyszkolne Centrum Multimedialne „OKO” to atrakcyjna oferta dla uczniów na spędzenie czasu wolnego, łączącego przyjemne z pożytecznym: naukę, zabawę i wypoczynek. Uczeń uzyska nie tylko możliwość obcowania z komputerem, ale również wiedzę, że na bezowocnych grach nie kończą się możliwości technologii komputerowej i praktykę poprzez udział w realizacji różnych internetowych projektów: wewnętrznych, ponadlokalnych i międzynarodowych, pokazujących jak efektywnie można wykorzystać technologię ICT.

Jesteśmy przekonani, że taka, dyscyplinująca obie strony procesu dydaktycznego: nauczycieli i uczniów, formuła popołudniowych zajęć edukacyjnych, opartych o ideę projektu, wymagającego gruntownego przemyślenia, rzetelnego przygotowania formalnego i metodycznego, zachęcenia rodziców do wsparcia pomysłu, a uczniów do uczestnictwa, zdecydowanie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych troską o najbardziej efektywną, wykorzystującą lokalne siły i środki, nowoczesną edukację.