REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W BRANIEWIE POD HASŁEM:

„INTEGRACJA, TOLERANCJA, AKCEPTACJA”

na temat: „Niepełnosprawny - inny, ale taki sam!”.

 

  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Konarskiego 13, 14-500 Braniewo, tel. 644 24 97.

2. Cele konkursu:

- stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich przeżyć i emocji związanych z integracją, tolerancją i akceptacją siebie nawzajem,

- współpraca środowisk szkolnych,

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

- prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej uczniów,

- kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka,

- wymiana doświadczeń nauczycieli szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

3. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

- Format pracy: A4, A3.

- Technika dowolna.

- Jedna osoba przedstawia jedną pracę wykonaną indywidualnie.

- Na odwrocie pracy należy podać informacje:

•     imię i nazwisko autora,

•     wiek,

•     klasę,

•     imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

•     nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów powiatu braniewskiego.

5. Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

- I grupa - klasy I-III,

- II grupa – klasy IV – VII.

Komisja oceni zgodność z tematem, pomysłowość, estetykę i technikę wykonania prac.

6. Wręczenie nagród połączone z wernisażem prac odbędzie się 11 maja 2018 r. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach. Laureaci (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) otrzymają nagrody oraz dyplomy.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące (opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły), /ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133 poz. 833 z póź. zm./

8. Wszystkie nadesłanie na konkurs prace stają się własnością organizatora.

9. Prace należy przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem lub dostarczyć osobiście do 27 kwietnia 2018r. na adres:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo

z dopiskiem :   VII Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Integracja, tolerancja, akceptacja”

10. W razie pytań prosimy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za przebieg i organizację konkursu Paniami: Anną Kaczmarzewską, Magdaleną Jędrzejewską, Kingą Szczęśniak.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!