Drukuj

Grafika przedstawiająca litery u i h     Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie wraz z organizatorami zaprasza do wzięcia udziału w IX Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografik”, który odbędzie się 22 maja 2019 r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

Prosimy o wytypowanie z klas III dwóch laureatów etapu szkolnego oraz przesłanie karty zgłoszenia uczestników do 17 maja 2019 roku.

 

 

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego "Ortografik"

ETAP SZKOLNY

1. Temat konkursu: „Ortografik”.
2. Forma konkursu: dyktando przygotowane przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej.
3. Uczestnictwo: w konkursie biorą udział uczniowie klas III szkoły podstawowej.
4. Konkurs obejmuje materiał z zakresu następujących zasad ortograficznych:
• Pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, ch, h,
• Pisownia wielką i małą literą,
• Interpunkcja.
5. Zasady oceniania:
• 1 błąd ortograficzny – 1 pkt.
• 3 błędy interpunkcyjne – 1 pkt.
6. Do etapu powiatowego szkoła zgłasza 2 laureatów etapu szkolnego (uczniów, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów ortograficznych i interpunkcyjnych).
7. Skład komisji konkursowej: komisję konkursową na etapie szkolnym powołuje dyrektor szkoły.
8. Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortografik” należy przeprowadzić najpóźniej do 16 maja 2019 r.
9. Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do 17 maja 2019 r. na adres:

KARTA ZGŁOSZENIA

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo
lub faxem: 55 644 24 97
www.sp6braniewo.pl                                                                     

ETAP POWIATOWY

1. Forma konkursu: dyktando.
2. Zasady oceniania:
• 1 błąd ortograficzny – 1 pkt.
• 3 błędy interpunkcyjne – 1 pkt.
Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu oraz znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i przekreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
3. Konkurs obejmuje materiał z zakresu następujących zasad ortograficznych:
• Pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, ch, h,
• Pisownia wielką i małą literą,
• Interpunkcja.
4. Nazwiska dzieci będą kodowane.
5. Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy zrobią najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową, każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
7. Komisja konkursowa składać się będzie z przewodniczącego i trzech członków. Decyzję w sprawach spornych podejmuje przewodniczący.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki (dyktando) między uczestnikami, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów.
9. Termin konkursu: etap powiatowy konkursu ortograficznego odbędzie się 22 maja 2019 r. o godz.8:30 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.